Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers en alle overeenkomsten tussen SuperNova en de klant. Deze kunnen alleen afwijken indien schriftelijk overeengekomen met SuperNova.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met onderstaande termen het volgende bedoeld.

SuperNova: SuperNova Experience gevestigd aan de Boschstraat 65 te Breda.
Museum: Het pand, geëxploiteerd door SuperNova, inclusief de workshop ruimte achterin en de kantine.
Bezoeker: Iedereen die het museum betreedt, met of zonder ticket.
Personeel: Iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.
Ticket: Een digitaal toegangsbewijs dat beschikbaar is voor aankoop op de website van SuperNova.
Klant: Een bezoeker of iemand die gebruik maakt van de website (ticket- of webshop) danwel een andere schriftelijke overeenkomst aangaat met SuperNova.
Minderjarigen: Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar.
Volwassene: Bezoeker van 18 jaar of ouder.

2. Tickets en toegang

2.1 Tickets zijn verkrijgbaar in de ticketshop op de website www.supernova-experience.nl. Genoemde prijzen zijn niet vrijblijvend. SuperNova is ook niet aansprakelijk voor verkeerd vermelde ticketprijzen door een derde partij. De ticketprijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.
2.2 Uitsluitend op vertoon van een geldig ticket, verkregen via de website, dan wel overeenkomst met SuperNova kan de bezoeker rechtmatig het pand betreden.
2.2 Bezoekers onder de 11 jaar mogen te allen tijde alleen onder begeleiding van tenminste 1 volwassene (18+) het museum bezoeken. Ook tijdens Kids Time wanneer het speciale tarief geldt, is begeleiding vereist.
2.3 Toegang geldt alleen tijdens de openingstijden welke staan vermeld op de website of de verschillende social media kanalen. Onjuist gepubliceerde openingstijden door derden kunnen niet verhaald worden op SuperNova. De openingstijden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. Mocht de bezoeker of klant een ticket en/ of overeenkomst hebben die buiten de nieuwe openingstijden valt, kunnen deze ingewisseld worden voor een ticket op een ander moment. Een wijziging van de openingstijden geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de ticketprijs.
2.4 Bij redelijke twijfel over het in aanmerking komen voor speciale tarieven, mag het personeel vragen om bewijs van de geldende voorwaarden te tonen. Als achteraf blijkt dat een bezoeker ten onrechte tickets heeft verkregen met een gereduceerd tarief, zal het resterende bedrag moeten worden bijbetaald.
2.5 SuperNova is in geen enkel geval verantwoordelijk voor terugbetaling van een ongebruikt, verloren of gestolen ticket.
2.6 Er is geen mogelijkheid tot restitutie van een ticket indien gedeeltes van het museum ontoegankelijk zijn door onderhoud of verhuur. In het geval dat het merendeel niet toegankelijk is, zal dit worden vermeld op de website, bij de entree en de verschillende social media kanalen. Wanneer vermeld kan een wijziging worden aangevraagd voor eerder aangekochte tickets, geen restitutie.
2.7 Tickets geven toegang tot het museum voor de duur van 1,5 uur.

3. Huisregels

3.1 Bezoekers gedragen zich conform wet en regelgeving, in overeenstemming met de openbare orde en naar deze algemene voorwaarden. Bezoekers volgen te allen tijde instructies van het personeel op. Bij het niet navolgen van deze regels of instructies zal toegang tot het pand worden ontzegd zonder recht op restitutie.
3.2 Kinderwagens, scootmobielen en paraplu’s zijn niet toegestaan in het museum. Het museum is wel toegankelijk voor rolstoelen, maar niet alle installaties zijn rolstoelvriendelijk.
3.3 Ouders of begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van minderjarige bezoekers.
3.4 Om de schade aan de installaties en attributen te beperken is het verplicht om op verschillende plekken in het museum schoenen uit te doen. Volg hiervoor de instructies van het personeel op.
3.5 Alle attributen in de kamers mogen worden gebruikt om foto’s en video’s op te leuken. Het is niet de bedoeling dat attributen worden meegenomen naar een andere kamer in het museum.
3.6 Bezoekers zijn vrij foto’s en video’s te maken met een mobiele telefoon of kleinere digitale camera’s. Professionele apparatuur, zoals spiegelreflexcamera’s, statieven, lampen en flitsen zijn niet toegestaan. Selfiesticks en ringlichten kunnen worden gehuurd bij SuperNova.
3.7 Foto’s, vastgelegd in het museum, mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van SuperNova. Bij het onrechtmatig publiceren van deze werken zullen er juridische stappen worden ondernomen.
3.8 Het is niet toegestaan om grote tassen mee te nemen, mits er een aantoonbare reden is dat de bezoeker deze bij zich moet dragen; bijvoorbeeld vanwege medische redenen. SuperNova heeft voldoende afsluitbare lockers waar deze achtergelaten kunnen worden. Het personeel zal oordelen wanneer een tas te groot is.
3.9 SuperNova is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal van achtergelaten eigendommen.
3.10 De bezoeker geeft toestemming aan het personeel van SuperNova om, uit veiligheidsoverwegingen, meegebrachte tassen te controleren.
3.11 Roken is in het gehele museum niet toegestaan.
3.12 Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etens- of drinkwaren te nuttigen in het museum. Voor een hapje of drankje achteraf kan de bezoeker terecht in de kantine.
3.13 Met uitzondering van Date Night, wordt er tijdens de reguliere openingstijden geen alcohol geschonken.
3.15 Indien vandalisme wordt geconstateerd, zal de bezoeker per direct het pand moeten verlaten en eventuele schade zal worden verhaald.
3.16 Agressie en/ of diefstal wordt bij SuperNova niet getolereerd. Bezoekers gaan normaal om met alle installaties, attributen en andere bezoekers. Bij agressie en/ of diefstal zal er aangifte worden gedaan en eventuele beelden worden overgedragen aan de autoriteiten. De bezoeker heeft geen recht op restitutie van het ticket en/ of andere gemaakte kosten.

4. Klachten

4.1 Indien er klachten zijn kan de bezoeker deze ter plekke melden bij het personeel, een klachtenformulier vragen bij de entree, of op een later moment schriftelijk indienen door te mailen naar info@supernova-experience.nl. Alleen klachten welke uiterlijk binnen 8 dagen na bezoek aan het museum bij het personeel bekend zijn, worden in behandeling genomen.
4.2 Een klacht schort de betalingsverplichting ten aanzien van SuperNova niet op.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Elke bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor bewust of onbewust toegebrachte schade. Bewust toegebrachte schade of schade door het niet navolgen van de huisregels worden verhaald op de bezoeker.
5.2 Volwassen begeleiders van minderjarige bezoekers zijn zoals vermeld in artikel 3.3 verantwoordelijk voor het gedrag van deze bezoekers. Zij kunnen dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de minderjarige bezoekers.
5.3 Bezoeker betreedt het museum op eigen risico en voor eigen rekening. SuperNova is alleen aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen van de bezoeker opzettelijk toegebracht door één van de leden van het personeel. Alleen schade of letsel waartegen SuperNova naar redelijkheid verzekerd hoort te zijn, wordt vergoed. Een eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan bepaald door de verzekeringsmaatschappij van SuperNova.
5.4 SuperNova is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade opgelopen door de klant binnen het museum. Dit geldt ook voor immateriële schade.
5.5 Tekortkomingen of schade ontstaan door overmacht kunnen nooit worden verhaald op SuperNova. Overmacht geldt als opschortende dan wel ontbindende voorwaarde voor deze algemene voorwaarden.

6. Privacy

6.1 Door het hele museum bevinden zich beveiligingscamera’s. Voor de veiligheid van de bezoeker, maar ook voor die van de installaties en attributen. Beelden worden bewaard conform de wettelijke bepalingen en worden indien nodig overhandigd aan de politie.
6.2 De bezoeker geeft met het kopen van een ticket toestemming dat SuperNova beelden mag maken (fotografie of video) en dat deze beelden, waar de bezoeker mogelijk op staat, door SuperNova gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. Indien bezoeker hier bezwaar tegen heeft, moet dit bij binnenkomst kenbaar gemaakt worden aan het personeel.
6.3 De bezoeker mag in het museum alleen foto’s maken of video’s opnemen voor persoonlijk gebruik. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat alle foto- of videobeelden die de Bezoeker openbaar maakt door op social media te plaatsen bijvoorbeeld, door SuperNova gebruik kunnen worden voor commerciële doeleinden.
6.4 Alle foto’s en video’s vastgelegd binnen het museum blijven eigendom van SuperNova, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.
6.5 SuperNova verzamelt tijdens het bestelproces verschillende gegevens van de klant. Kijk op de website bij Privacyverklaring welke gegevens dit zijn en wat hiermee gebeurt.
6.6 Indien de klant gegevens wil inzien of laten verwijderen, zal de klant hiervoor een verzoek in moeten dienen via info@supernova-experience.nl

7. Geschillen

7.1 In het geval van geschillen die voortkomen uit deze algemene voorwaarden zullen bezoeker en SuperNova in eerste instantie deze proberen op te lossen met behulp van een door partijen gezamenlijk uitgekozen bemiddelingspersoon binnen een termijn van drie weken.
7.2 Bij onmogelijkheid een geschil op te lossen door bemiddeling, zal het geschil worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Breda.

8. Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 SuperNova behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.3 Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website, per mail of schriftelijk.